Te Mata Khao Yai – bạt căng nghỉ dưỡng ấn tượng

Project numberYearsMaterialArea (m2)Type of formClientLocation
2019PVC/PES (PVDF)892.5Lều bạtTe Mata GlampingKhao Yai

Mục Lục

Dự án Tham Khảo