Thi công mái che bạt căng dạng vượt nhịp tại Mayura Bangkok

Project numberYearsMaterialArea (m2)Type of formClientLocation
2021PVC/PES (PVDF)1873Dạng vòmDhammakaya FoundationBangkok

Mục Lục

Dự án Tham Khảo